Státní závěrečná zkouška a obhajoba

Aktualizace pro JS 2022

22. března 2022

Magisterské státní závěrečné zkoušky z Mediálních studií a žurnalistiky i obhajoby diplomových prací probíhají prezenčně. Pokud by z epidemiologických důvodů musela být prezenční forma státnic a obhajob změněna na online, budou o tom studující promptně informováni. 

Konkrétní data jednotlivých zkoušek a obhajob budou k dispozici v aktualizovaném termináři katedry.

POZOR! Podoba státnic se liší podle toho, zda studujete původní obor bez specializací, nebo nový studijní program se specializacemi. Soustřeďte se proto na ta pravidla, jež se týkají opravdu Vašeho studia.

SZZ studujících magisterského programu se specializacemi (nástup v JS 2020 a později)

Státní závěrečná zkouška je složena ze dvou částí. Ty mají povahu zvláštních státnicových předmětů, jimiž jsou Obhajoba diplomové práce a zkouška z Teorií a dějin médií.

Obhajoba diplomové práce:

 • Průběh obhajoby:

  • Obhajující prezentují svou diplomovou práci (max. 10 min.) –> přečteny jsou posudky vedoucí/ho a oponenta/oponentky –> reakce obhajující/ho na posudky –> diskuze se zbytkem komise. Celková časová dotace na obhajobu je 40 min.

  • V případě online varianty obhajob samotné obhajobě předchází připojení obhajující/ho do videokonferenčního hovoru s komisí a ověření totožnosti. 

 • Podrobný manuál pro online obhajobu ke stažení zde.

SZZ z Teorií a dějin médií: 

 • Průběh ústní zkoušky:

  • Předseda nebo vybraný člen komise losuje okruh SZZ, který před zahájením zkoušení sděluje zkoušené/mu. 

  • V případě prezenční zkoušky mají státnicující 30 min. na samostatnou přípravu (tzn. "potítko").

  • Celková časová dotace SZZ je 25 minut. Dalších 5 min. je pak vyhrazeno na poradu komise. Zkouška má podobu rozpravy zkoušené/ho se členy komise o vylosovaném okruhu, přičemž rozprava je otevřena desetiminutovou expozicí, v níž zkoušená/ý samostatně a strukturovaně představí vylosovaný okruh (klíčové teorie a koncepty, empirické a historické souvislosti, důležité výzkumy apod.).

  • ​V případě online varianty předchází připojení státnicujících do videokonferenčního hovoru s komisí a ověření totožnosti a po zadání vylosovaného okruhu student/ka odpovídá hned (bez „potítka“). 

ZURs4001 Obhajoba diplomové práce

Závěrečná diplomová práce, která je obhajována v rámci předmětu ZURs300 Obhajoba diplomové práce, je ukotvena obecně ve všech povinných předmětech oboru MSŽU a s ohledem na zvolené téma a metodu zpracování pak především v okruhu vybraných povinně volitelných předmětů, s nimiž souvisí.

ZURs4002 Teorie a dějiny médií

Ústní SZZ z teorií a dějin médií souhrnně ověřuje znalosti nabyté ve společných povinných teoretických předmětech navazujícího magisterského studijního programu Mediální studia a žurnalistika. Těmito předměty jsou:

 • Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě,

 • Culture and Media,

 • Dějiny médií v éře modernity,

 • Kritické teorie médií,

 • Politická ekonomie médií,

 • Psychologie médií,

 • Sociální teorie nových médií.

Ověřována je znalost povinné literatury zadané v těchto předmětech, schopnost její kritické interpretace a aplikace na konkrétní historické i aktuální problémy z oblasti mediálních studií a schopnost propojovat znalosti získané v jednotlivých předmětech.

Forma zkoušky: ústní zkouška.

Hodnocení ústních zkoušek

A: VÝBORNĚ

ECTS definice: "vynikající výkon pouze s drobnými chybami"

Student výborně zná: souvisle hovoří k tématu, samostatně pokrývá jeho klíčové součásti, je schopen korektně vysvětlit, ilustrovat a aplikovat koncepty a teorie, nedopouští se žádných principiálních chyb, koncepty a teorie je schopen propojovat a komparovat, do výkladu zapojuje vědění překračující rámec povinné literatury.

B: VELMI DOBŘE

ECTS definice: "nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami"

Student zná: hovoří zcela k tématu a pokrývá všechny klíčové součásti okruhu, ale výklad není zcela souvislý a musí být částečně veden doplňujícími otázkami. Student je s pomocí doplňujících otázek schopen korektně vysvětlit, ilustrovat a aplikovat koncepty a teorie a nedopouští se žádných principiálních chyb.

C: DOBŘE

ECTS definice: "celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb"

Student mnohé zná: hovoří zcela k tématu, ale nepokrývá všechny klíčové součásti okruhu. Výklad je fragmentární a musí být veden doplňujícími otázkami. Některé definice jsou nedostatečné nebo částečně mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je student schopen je opravit či doplnit tak, že jsou formulovány korektně, a následně je dokáže přijatelně ilustrovat a aplikovat. 

D: USPOKOJIVĚ

ECTS definice: "přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky"

Student napůl zná: z části nehovoří k tématu, ale po upozornění a pod vedením doplňujícími otázkami je s to k němu přejít. Některé definice jsou nedostatečné nebo zcela mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je schopen je opravit či doplnit tak, že jsou formulovány korektně. Pokud definici konceptu či teorie získává od zkoušejícího, je s to koncept / definici ilustrovat a aplikovat.

E: VYHOVUJÍCÍ

ECTS definice: "výkon splňuje minimální požadavky"

Student trochu zná: z větší části nehovoří k tématu, ale po upozornění a pod vedením doplňujícími otázkami je s to k němu přejít. Definice konceptů a teorií jsou nedostatečné nebo zcela mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je schopen je opravit či doplnit tak, že nejsou principiálně špatně.

F: NEVYHOVUJÍCÍ

ECTS definice: "je zapotřebí značné množství další práce"

Student nezná: nehovoří k tématu a ani po upozornění není s to k němu přejít. Nezná základní koncepty a teorie a i pod vedením doplňujícími otázkami se v odpovědích dopouští principiálních chyb, záměn a interpretací.

SZZ původního magisterského oboru bez specializací (nástup v PS 2019 a dříve)

Státní závěrečná zkouška je složena ze čtyř částí. Ty mají povahu zvláštních státnicových předmětů, jimiž jsou ZURs300 Obhajoba diplomové práce a trojice zkoušek ZURs304 Dějiny médií, ZURs305 Teorie médií a ZURs306 Metody a techniky výzkumu médií.

Obhajoba diplomové práce:

 • Průběh obhajoby:

  • Obhajující prezentují svou diplomovou práci (max. 10 min.) –> přečteny jsou posudky vedoucí/ho a oponenta/oponentky –> reakce obhajující/ho na posudky –> diskuze se zbytkem komise. Celková časová dotace na obhajobu je 40 min.

  • V případě online varianty obhajob samotné obhajobě předchází připojení obhajující/ho do videokonferenčního hovoru s komisí a ověření totožnosti. 

 • Podrobný manuál pro online obhajobu ke stažení zde.

SZZ z Dějiny médií, Teorie médií a Metody a techniky výzkumu médií: 

 • Všechny tři státní závěrečné zkoušky probíhají ústně, a to najednou ve společném samostatném termínu.

 • Průběh ústních zkoušek:

  • Předseda nebo vybraný člen komise losuje okruh ke každé dílčí SZZ a specifikuje otázky.

  • V případě prezenční zkoušky mají státnicující prostor na samostatnou přípravu (tzn. "potítko").

  • Celková časová dotace pro každou dílčí SZZ je max. 10 minut, celkem tedy 30 min. Každá zkouška má podobu rozpravy zkoušené/ho se členy komise o vylosovaném okruhu, přičemž rozprava je otevřena pětiminutovou expozicí, v níž zkoušená/ý samostatně a strukturovaně představí vylosovaný okruh (klíčové teorie a koncepty, empirické a historické souvislosti, důležité výzkumy apod.). 

  • V případě online varianty předchází připojení státnicujících do videokonferenčního hovoru s komisí a ověření totožnosti a po zadání vylosovaného okruhu student/ka odpovídá hned (bez „potítka“). 

ZURs4001 (ZURs300) Obhajoba diplomové práce

Závěrečná diplomová práce, která je obhajována v rámci předmětu Obhajoba diplomové práce, je ukotvena obecně ve všech povinných předmětech oboru MSŽU a s ohledem na zvolené téma a metodu zpracování pak především v okruhu vybraných povinně volitelných předmětů, s nimiž souvisí.

ZURs4003 (ZURs304) Dějiny médií

Předmět Dějiny médií prověřuje teoretické znalosti nabyté v průběhu studia a reflektuje tak především obsah povinného předmětu ZUR435 Dějiny médií v éře modernity.

Forma zkoušky: ústní zkouška.

Okruhy otázek: odpovídají tématům jednotlivých přednášek předmětu ZUR435 Dějiny médií v éře modernity v tom semestru, kdy zkoušený/á tento předmět absolvoval/a.

ZURs4004 (ZURs305) Teorie médií

Předmět Teorie médií prověřuje teoretické znalosti nabyté v průběhu studia a reflektuje tak především obsah povinných předmětů ZUR402 Kritické teorie masových médií: masová kultura, média a společnost, ZUR432 Sociální teorie nových médií a ZUR433 Teorie žurnalistiky (nebo předmětů ZURn4104 Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě a ZURn4107 Politická ekonomie médií, kterými byl předmět ZUR433 Teorie žurnalistiky nahrazen).

Forma zkoušky: ústní zkouška.

Okruhy otázek: odpovídají tématům jednotlivých přednášek předmětu ZUR402 Kritické teorie masových médií: masová kultura, média a společnost, ZUR432 Sociální teorie nových médií a ZUR433 Teorie žurnalistiky v těch semestrech, kdy zkoušený/á tyto předměty absolvoval/a.

ZURs4005 (ZURs306) Metody a techniky výzkumu médií

Předmět Metody a techniky výzkumu médií prověřuje teoretické znalosti nabyté v průběhu studia a reflektuje tak především obsah povinného předmětu ZUR434 Metodologie mediálního výzkumu.

Forma zkoušky: ústní zkouška.

Okruhy otázek: odpovídají tématům jednotlivých přednášek předmětu ZUR434 Metodologie mediálního výzkumu v tom semestru, kdy zkoušený/á tento předmět absolvoval/a.

Hodnocení ústních zkoušek

A: VÝBORNĚ

ECTS definice: "vynikající výkon pouze s drobnými chybami"

Student výborně zná: souvisle hovoří k tématu, samostatně pokrývá jeho klíčové součásti, je schopen korektně vysvětlit, ilustrovat a aplikovat koncepty a teorie, nedopouští se žádných principiálních chyb, koncepty a teorie je schopen propojovat a komparovat, do výkladu zapojuje vědění překračující rámec povinné literatury.

B: VELMI DOBŘE

ECTS definice: "nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami"

Student zná: hovoří zcela k tématu a pokrývá všechny klíčové součásti okruhu, ale výklad není zcela souvislý a musí být částečně veden doplňujícími otázkami. Student je s pomocí doplňujících otázek schopen korektně vysvětlit, ilustrovat a aplikovat koncepty a teorie a nedopouští se žádných principiálních chyb.

C: DOBŘE

ECTS definice: "celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb"

Student mnohé zná: hovoří zcela k tématu, ale nepokrývá všechny klíčové součásti okruhu. Výklad je fragmentární a musí být veden doplňujícími otázkami. Některé definice jsou nedostatečné nebo částečně mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je student schopen je opravit či doplnit tak, že jsou formulovány korektně, a následně je dokáže přijatelně ilustrovat a aplikovat. 

D: USPOKOJIVĚ

ECTS definice: "přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky"

Student napůl zná: z části nehovoří k tématu, ale po upozornění a pod vedením doplňujícími otázkami je s to k němu přejít. Některé definice jsou nedostatečné nebo zcela mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je schopen je opravit či doplnit tak, že jsou formulovány korektně. Pokud definici konceptu či teorie získává od zkoušejícího, je s to koncept / definici ilustrovat a aplikovat.

E: VYHOVUJÍCÍ

ECTS definice: "výkon splňuje minimální požadavky"

Student trochu zná: z větší části nehovoří k tématu, ale po upozornění a pod vedením doplňujícími otázkami je s to k němu přejít. Definice konceptů a teorií jsou nedostatečné nebo zcela mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je schopen je opravit či doplnit tak, že nejsou principiálně špatně.

F: NEVYHOVUJÍCÍ

ECTS definice: "je zapotřebí značné množství další práce"

Student nezná: nehovoří k tématu a ani po upozornění není s to k němu přejít. Nezná základní koncepty a teorie a i pod vedením doplňujícími otázkami se v odpovědích dopouští principiálních chyb, záměn a interpretací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.