Magisterské navazující studium

Přijímací řízení pro podzimní semestr 2020

S ohledem na aktuální situaci jsou děkanem Fakulty sociálních studií stanoveny dva řádné termíny přijímacích zkoušek do magisterského studia. První podle původního harmonogramu v červnu 2020, druhý v září 2020

 • K termínům se, prosím, přihlašujte do 31. května, a to buď prostřednictvím Informačního systému MU, pokud do něj máte přístup, nebo prostřednictvím mailu zaslaného na prijim@fss.muni.cz. Do mailu uveďte číslo přihlášky a termín, v němž chcete přijímací zkoušku absolvovat. Pro přihlašování v IS MU, prosím, navštivte sekci Rozpisy a přihlaste se k vybranému balíku. Ze dvou nabízených termínů si prosím vyberte vždy jeden. Zářijový termín neslouží jako termín opravný pro termín pro červen.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu Mediální studia a žurnalistika je v r. 2020 jednokolové a spočívá ve strukturovaném hodnocení motivačního dopisu a jeho dvou povinných příloh:

 • Motivační dopis obsahuje vysvětlení motivací pro studium magisterského programu Mediální studia a žurnalistika a vysvětlení volby specializace nebo preference zvolených specializací.

 • Příloha 1: Návrh projektu diplomové práce (2 strany včetně seznamu literatury), jež odpovídá zvolené specializaci. Návrh by měl formulovat téma a cíl diplomové práce, její teoretická a věcná východiska a navrhované metody řešení či výzkumu.

 • Příloha 2: Stručný profesní životopis (max. 1 strana) shrnující relevantní praxi v oblasti žurnalistiky, mediální komunikace, společenskovědního výzkumu apod.

Motivační dopis a obě přílohy zasílejte výhradně elektronicky na adresu prijim@fss.muni.cz.

Zaslané dokumenty budou přijímací komisí hodnoceny následujícím způsobem:

 • Motivační dopis: celkem 0-40 bodů. Hodnocena je gramatická a stylistická kvalita dopisu (0-20 bodů) a jeho argumentační relevance (0-20 bodů).

 • Návrh projektu diplomové práce: celkem 0-40 bodů. Hodnocena je jasnost formulace cíle a jeho vztah k oboru a zvolené specializaci (0-10 bodů), kvalita ukotvení práce v existujícím teoretickém, výzkumném a věcném kontextu (0-10 bodů), volba metody a její přiměřenost cíli práce (0-10 bodů) a stylistická kvalita projektu (0-10 bodů).

 • Stručný profesní životopis: celkem 0-20 bodů. Hodnocena je předchozí zkušenost v oblasti mediální praxe (0-10 bodů) a v oblasti výzkumu a analytiky (0-10 bodů). Do tohoto se započítávají i zkušenosti získané během předchozího studia.

Získat tedy můžete 0-100 bodů, přičemž pro úspěšně přijetí musíte získat přinejmenším 60 bodů.

Termíny pro červnové přijímací řízení:

 • Termín odevzdání motivačního dopisu a obou příloh: do 1. 6. 2020

 • Termín vyhodnocení komisí: 25. 6. 2020

Termíny pro zářijové přijímací řízení:

 • Termín odevzdání motivačního dopisu a obou příloh: do 1. 9. 2020

 • Termín vyhodnocení komisí: 24. 9. 2020

Složení komise pro oba termíny:

 • doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (předseda komise, garant programu)

 • Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.

 • Mgr. Johana Kotišová, Ph.D.

 • doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Mediální studia a žurnalistika

"Média se mění. My jsme u toho."

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Co se naučíte

Studium magisterských Mediálních studií a žurnalistiky je na Masarykově univerzitě zaměřeno na získání pokročilých teoretických a analytických znalostí a organizačních schopností. Ty jsou nezbytné jak pro výzkum médií a jejich konzumentů, tak pro uplatnění v oblasti řízení a produkce médií.

Program je členěn do dvou specializací:

V rámci specializace „Mediální výzkum a analytika“ získáte důkladné znalosti a dovednosti v oblasti kvalitativního a kvantitativního výzkumu médií, jejich obsahů, druhů publika a uživatelů. Díky tomu budete schopni aplikovat pokročilou expertizu nezbytnou pro uplatnění na analytických a výzkumných pozicích.

Při studiu specializace „Mediální průmysly a produkce“ získáte teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro řízení tvůrčích a produkčních týmů a pro uplatnění v organizačních a řídících pozicích v rámci mediálních domů a komunikačních agentur.

Obě specializace spojuje společná část studijního programu obsahující klíčové teoretické a metodologické předměty, o které se specializace opírají.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímají vás masová i online média a to, kam se ubírá jejich vývoj?
 • Pracujete v médiích nebo komunikačních agenturách a chcete být připraveni na vedení tvůrčích a produkčních týmů?
 • Zajímáte se o psychologické, společenské a politické účinky masových médií a internetu?
 • Přemýšlíte o tom, proč jsou schopní analytici tak dobře placeni a potřebujete ovládnout metody používané v mediální analytice a ve výzkumu médií a jejich uživatelů?
 • Chcete rozumět českým i zahraničním médiím a orientovat se ve fungování mediálních průmyslů?
 • Máte ambici učit se od špičkových českých i zahraničních vědců?
 • Chcete spolupracovat se zkušenými mediálními praktiky?

Navazující magisterské studium Mediálních studií a žurnalistiky je určeno jak těm, kteří pracují nebo zamýšlejí pracovat v médiích nebo komunikačních a výzkumných agenturách, tak i těm, kteří se chtějí věnovat výzkumu médií a jejich uživatelů a připravují se na dráhu mediálních analytiků a výzkumníků pracujících v komerčním nebo veřejném sektoru.

Magisterská Mediální studia a žurnalistika jsou tedy určena nejen absolventům bakalářských programů s tímto zaměřením, ale i těm studujícím ze spřízněných oborů, kteří se ve svém studiu a ve své práci zaměřují na problematiku komunikace. Program tak úspěšně studují absolventi jiných společenských věd (jako jsou například sociologie, psychologie nebo politologie) a humanitních oborů věnujících se spřízněným tématům (český jazyk a literatura, jazykověda, teorie kultury, filozofie a další).

Praxe

Součástí obou specializací jsou povinné šestitýdenní praxe. V případě specializace „Mediální produkce a průmysly“ jde o praxe v produkčních a tvůrčích týmech mediálních organizací a komunikačních agentur. Ve specializaci „Mediální výzkum a analytika“ se pak praxe odehrávají v analytických odděleních českých i zahraničních médií a výzkumných a marketingových agentur.

Studující mohou současně absolvovat praxe nepovinné, a to v rámci výzkumných týmů na katedrách, v univerzitních mediálních projektech nebo například prostřednictvím programů zahraniční mobility.

Chcete vědět víc?

http://medzur.fss.muni.cz

http://fss.muni.cz

https://www.facebook.com/kmszfss/

Uplatnění absolventů

Absolventi specializace „Mediální výzkum a analytika“ budou připraveni na práci mediálních analytiků působících v akademických výzkumných týmech, ve výzkumných agenturách a v analytických odděleních mediálních společností i státních institucí.

Absolventi specializace „Mediální průmysly a produkce“ jsou připravováni k práci na místech vedoucích pracovníků v tištěných, elektronických i online mediích a v komunikačních agenturách.

Absolventi magisterského programu se profesně uplatňují také v oblasti vzdělávací jako odborníci na masovou a online komunikaci a v oblasti public relations jako tiskoví mluvčí, projektoví manažeři v komunikačních agenturách nebo jako mediální poradci.

Podmínky přijetí

Ústní zkouška, která se koná v únoru 2021, se skládá ze dvou částí:

Část A) V první části budou prověřeny vědomosti uchazeče z pohledu základní znalosti literatury zabývající se problematikou mediálních studií, respektive teorií a dějinami masové komunikace. Zkouška předpokládá podrobnou znalost minimálně jedné publikace z každého koše:

 1. KOŠ: ZAHRANIČNÍ PŘEHLEDOVÉ PUBLIKACE
 2. KOŠ: SPECIALIZOVANÉ ZAHRANIČNÍ MONOGRAFIE
 3. KOŠ: PUBLIKAČNÍ PRODUKCE ČLENŮ KATEDRY

Část B) Ve druhé části zkoušky představí uchazeč svou bakalářskou práci a předloží krátkou synopsi v rozsahu 1-3 strany (research proposal) tématu, kterému by se ve svém magisterském studiu chtěl zabývat. Současně si připraví obhajobu teoretických a metodologických východisek tohoto badatelského záměru. Upozorňujeme, že téma by mělo respektovat základní vědní vymezení oboru, na nějž se uchazeč hlásí.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Obě části zkoušky mají stejnou váhu – tedy část A tvoří 50% a část B 50% bodového hodnocení. Minimální počet bodů pro přijetí je 60.

Doporučená literatura

I. KOŠ: ZAHRANIČNÍ PŘEHLEDOVÉ PUBLIKACE

 • Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií. Barrister & Principal, 2001.
 • McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009.
 • Prokop, D.: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum, 2005.

II. KOŠ: SPECIALIZOVANÉ ZAHRANIČNÍ MONOGRAFIE

 • Barthes, R.: Mytologie. Dokořán, 2004.
 • Boydová, D.: Je to složitější. Sociální život teenagerů na sociálních sítích. Akropolis, 2017.
 • Deuze, M.: Media life: Život v médiích. Karolinum, 2016
 • Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Svoboda, 1995.
 • Fiske, J: Jak rozumět populární kultuře. Akropolis, 2017
 • Flusser V.: Komunikológia. Media Institute, 2001.
 • Habermas, J.: Strukturální přeměna veřejnosti. Filosofia, 2000.
 • Hallin, D. C., a Mancini, P.: Systémy médií v postmoderním světě: Tři modely médií a politiky. Portál, 2008
 • Jakubowicz, K.: Nová ekologie médií: Konvergence a mediamorfóza. VERBUM Publishing, 2013.
 • Manovich, L.: Jazyk nových médií. Karolinum, 2018
 • McCombs, M.: Agenda Setting. Portál, 2009
 • McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon, 1991.
 • McNair, B.: Sociologie žurnalistiky. Portál, 2004.
 • McQuail, D.: Žurnalistika a společnost. Karolinum, 2016
 • Meyrowitz, J.: Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Karolinum, 2006.
 • Thompson, J. B.: Média a modernita. Sociální teorie médií. Karolinum, 2004.

III. KOŠ: PUBLIKAČNÍ PRODUKCE ČLENŮ KATEDRY

 • Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Portál, 2010.
 • Macek, J.: Média v pohybu: K proměně současných českých publik. MUNI Press, 2015.
 • Macek, J.: Poznámky ke studiím nových médií. MUNI Press, 2013.
 • Macková, A.: Nová média v politické komunikaci: politici, občané a online sociální sítě. MUNI Press, 2017.
 • Večeřa, P.: Žurnalisté mezi zradou a kolaborací. Moravská novinářská kolaborace před Národním soudem. MUNI Press, 2014.
 • Večeřa, P.: Úvod do dějin tištěných médií. Grada Publishing, 2015.
 • Volek, J., Urbániková, M.: Čeští novináři v komparativní perspektivě. Academia, 2017.
 • Waschková Císařová, L.: Voice of the Locality: Local Media and Local. MUNI Press, 2017.
 • Waschková Císařová, L.: Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009. MUNI Press, 2013.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: