Magisterské navazující studium

Přijímací řízení pro podzimní semestr 2021

Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu Mediální studia a žurnalistika je uzpůsobeno s ohledem na probíhající pandemii COVID-19. Oproti standardní situaci tedy probíhá distančně a bez pohovoru, je jednokolové a spočívá ve strukturovaném hodnocení motivačního dopisu a jeho dvou povinných příloh:

 • Motivační dopis obsahuje vysvětlení motivací pro studium magisterského programu Mediální studia a žurnalistika a vysvětlení volby specializace nebo preference zvolených specializací.

 • Příloha 1: Návrh projektu diplomové práce (2 strany včetně seznamu literatury), jež odpovídá zvolené specializaci. Návrh by měl formulovat téma a cíl diplomové práce, její teoretická a věcná východiska a navrhované metody řešení či výzkumu.

 • Příloha 2: Stručný profesní životopis (max. 1 strana) shrnující relevantní praxi v oblasti žurnalistiky, mediální komunikace, společenskovědního výzkumu apod.

Přílohy budete spolu s dalšími potřebnými materiály dokládat nejpozději do 31. 5. 2021. O podrobnostech budete informováni studijním oddělením. 

Zaslané dokumenty budou přijímací komisí hodnoceny následujícím způsobem:

 • Motivační dopis: celkem 0-40 bodů. Hodnocena je gramatická a stylistická kvalita dopisu (0-20 bodů) a jeho argumentační relevance (0-20 bodů).

 • Návrh projektu diplomové práce: celkem 0-40 bodů. Hodnocena je jasnost formulace cíle a jeho vztah k oboru a zvolené specializaci (0-10 bodů), kvalita ukotvení práce v existujícím teoretickém, výzkumném a věcném kontextu (0-10 bodů), volba metody a její přiměřenost cíli práce (0-10 bodů) a stylistická kvalita projektu (0-10 bodů).

 • Stručný profesní životopis: celkem 0-20 bodů. Hodnocena je předchozí zkušenost v oblasti mediální praxe (0-10 bodů) a v oblasti výzkumu a analytiky (0-10 bodů). Do tohoto se započítávají i zkušenosti získané během předchozího studia.

Získat tedy můžete 0-100 bodů, přičemž pro úspěšně přijetí musíte získat přinejmenším 60 bodů.

Složení přijímací komise:

 • doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (předseda komise, garant programu)

 • Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.

 • doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

 • Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Mediální studia a žurnalistika

"Média se mění. My jsme u toho."

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2021

Co se naučíte

Studium magisterských Mediálních studií a žurnalistiky je na Masarykově univerzitě zaměřeno na získání pokročilých teoretických a analytických znalostí a organizačních schopností. Ty jsou nezbytné jak pro výzkum médií a jejich konzumentů, tak pro uplatnění v oblasti řízení a produkce médií.

Program je členěn do dvou specializací:

V rámci specializace „Mediální výzkum a analytika“ získáte důkladné znalosti a dovednosti v oblasti kvalitativního a kvantitativního výzkumu médií, jejich obsahů, druhů publika a uživatelů. Díky tomu budete schopni aplikovat pokročilou expertizu nezbytnou pro uplatnění na analytických a výzkumných pozicích.

Při studiu specializace „Mediální průmysly a produkce“ získáte teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro řízení tvůrčích a produkčních týmů a pro uplatnění v organizačních a řídících pozicích v rámci mediálních domů a komunikačních agentur.

Obě specializace spojuje společná část studijního programu obsahující klíčové teoretické a metodologické předměty, o které se specializace opírají.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímají vás masová i online média a to, kam se ubírá jejich vývoj?
 • Pracujete v médiích nebo komunikačních agenturách a chcete být připraveni na vedení tvůrčích a produkčních týmů?
 • Zajímáte se o psychologické, společenské a politické účinky masových médií a internetu?
 • Přemýšlíte o tom, proč jsou schopní analytici tak dobře placeni a potřebujete ovládnout metody používané v mediální analytice a ve výzkumu médií a jejich uživatelů?
 • Chcete rozumět českým i zahraničním médiím a orientovat se ve fungování mediálních průmyslů?
 • Máte ambici učit se od špičkových českých i zahraničních vědců?
 • Chcete spolupracovat se zkušenými mediálními praktiky?

Navazující magisterské studium Mediálních studií a žurnalistiky je určeno jak těm, kteří pracují nebo zamýšlejí pracovat v médiích nebo komunikačních a výzkumných agenturách, tak i těm, kteří se chtějí věnovat výzkumu médií a jejich uživatelů a připravují se na dráhu mediálních analytiků a výzkumníků pracujících v komerčním nebo veřejném sektoru.

Magisterská Mediální studia a žurnalistika jsou tedy určena nejen absolventům bakalářských programů s tímto zaměřením, ale i těm studujícím ze spřízněných oborů, kteří se ve svém studiu a ve své práci zaměřují na problematiku komunikace. Program tak úspěšně studují absolventi jiných společenských věd (jako jsou například sociologie, psychologie nebo politologie) a humanitních oborů věnujících se spřízněným tématům (český jazyk a literatura, jazykověda, teorie kultury, filozofie a další).

Praxe

Součástí obou specializací jsou povinné šestitýdenní praxe. V případě specializace „Mediální produkce a průmysly“ jde o praxe v produkčních a tvůrčích týmech mediálních organizací a komunikačních agentur. Ve specializaci „Mediální výzkum a analytika“ se pak praxe odehrávají v analytických odděleních českých i zahraničních médií a výzkumných a marketingových agentur.

Studující mohou současně absolvovat praxe nepovinné, a to v rámci výzkumných týmů na katedrách, v univerzitních mediálních projektech nebo například prostřednictvím programů zahraniční mobility.

Chcete vědět víc?

http://medzur.fss.muni.cz

http://fss.muni.cz

https://www.facebook.com/kmszfss/

Uplatnění absolventů

Absolventi specializace „Mediální výzkum a analytika“ budou připraveni na práci mediálních analytiků působících v akademických výzkumných týmech, ve výzkumných agenturách a v analytických odděleních mediálních společností i státních institucí.

Absolventi specializace „Mediální průmysly a produkce“ jsou připravováni k práci na místech vedoucích pracovníků v tištěných, elektronických i online mediích a v komunikačních agenturách.

Absolventi magisterského programu se profesně uplatňují také v oblasti vzdělávací jako odborníci na masovou a online komunikaci a v oblasti public relations jako tiskoví mluvčí, projektoví manažeři v komunikačních agenturách nebo jako mediální poradci.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je jednokolová a spočívá ve strukturovaném hodnocení motivačního dopisu a jeho dvou povinných příloh, které je třeba nahrát do e-přihlášky v termínu do 15. 12. 2021:

 • Motivační dopis obsahuje vysvětlení motivací pro studium magisterského programu Mediální studia a žurnalistika a vysvětlení volby specializace nebo preference zvolených specializací.
 • Příloha 1: Návrh projektu diplomové práce (2 strany včetně seznamu literatury), jež odpovídá zvolené specializaci. Návrh by měl formulovat téma a cíl diplomové práce, její teoretická a věcná východiska a navrhované metody řešení či výzkumu.
 • Příloha 2: Stručný profesní životopis (max. 1 strana) shrnující relevantní praxi v oblasti žurnalistiky, mediální komunikace, společenskovědního výzkumu apod.

Kritéria hodnocení

Kritéria pro hodnocení dodaných materiálů:

 • Za motivační dopis lze získat max. 40 bodů
  • Hodnocena je gramatická a stylistická kvalita dopisu (0-20 bodů) a jeho argumentační relevance (0-20 bodů)
 • Za návrh diplomového projektu lze získat max. 40 bodů
  • Hodnocena je jasnost formulace cíle a jeho vztah k oboru a zvolené specializaci (0-10 bodů), kvalita ukotvení práce v existujícím teoretickém, výzkumném a věcném kontextu (0-10 bodů), volba metody a její přiměřenost cíli práce (0-10 bodů) a stylistická kvalita projektu (0-10 bodů)
 • Za stručný profesní životopis lze získat max. 20 bodů
  • Hodnocena je předchozí zkušenost v oblasti mediální praxe (0-10 bodů) a v oblasti výzkumu a analytiky (0-10 bodů). Do tohoto se započítávají i zkušenosti získané během předchozího studia.

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mediální studia a žurnalistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Barbora Telferová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.