Doktorské studium

Mediální a žurnalistická studia

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2021

Co se naučíte

Cílem studia nového doktorského studijního programu Mediální a žurnalistická studia je získání klíčových odborných znalostí a dovedností v oboru mediální a žurnalistická studia. Absolventi získají hloubkový teoretický vhled do problematiky, na kterou je zaměřena jejich dizertační práce. Získají také odborné znalosti a prohloubí své dovednosti v metodách mediálně-vědního výzkumu. V průběhu studia se zúčastní povinně zahraniční akademické stáže a volitelně odborné stáže v praxi (tzn. v mediálních organizacích, v analytických agenturách apod.). Absolvent tak bude připraven nejen na další akademickou kariéru v oboru (například jako vyučující na univerzitě, výzkumník, člen mezinárodních výzkumných týmů), ale také na uplatnění v mediálně-vědním výzkumu v praxi (například jako analytik zaměřený na výzkum uživatelů online médií, mediálních publik a na monitoring medializovaných témat, jako vedoucí výzkumných týmů a analytických oddělení mediálních domů či jako analytik-manažer) a ve vedení mediálních organizací.

Směřování programu bere také v úvahu výsledky interního výzkumu vedeného v r. 2016 Katedrou mediálních studií a žurnalistiky mezi absolventy magisterského oboru. Tento výzkum ukázal, že absolventi vzhledem ke svým zkušenostem z mediální praxe doporučují zvýšený důraz na internacionalizaci, na teoretické znalosti a výzkumné/analytické schopnosti doktorských studentů a na jejich schopnost zapojit se jak do veřejné diskuze o české mediální krajině, tak i do domácích a zahraničních grantových projektů.

Praxe

Ve výuce jsou standardně využívány již existující datové sety z předchozích i aktuálně probíhajících výzkumů, online přístupné textové, fotografické či video-materiály, či příklady z vlastní výzkumné praxe. Navíc je využíván přímý kontakt jak na elitní zahraniční výzkumníky, tak na domácí i zahraniční experty z profesní analytické a mediální praxe. Primární důraz však klademe na kontaktní výuku a na rozvoj teoretických, metodologických, publikačních a dalších klíčových dovedností pod přímým vedením školitelů a dalších interních a externích pedagogů a na intenzivní práci s odbornou literaturou. Především v předmětech rozvíjejících výzkumné a publikační dovednosti pak prohlubujeme (nebo do nich nově zavádíme) metody založené na využití hardwarových a softwarových výzkumných, analytických a publikačních nástrojů (nástroje pro online sběr a management dat, online nástroje pro experimentální metody, „eye trackers“, kolaborační nástroje apod.).

Nabízený předmět analytická praxe je odbornou praxí v mimoakademické sféře, typicky ve výzkumných a marketingových agenturách (CVVM, Focus, Median apod.) a v analytických odděleních mediálních organizací. Rozsah praxe se pohybuje od 2 do 12 prac. týdnů. Cílem předmětu je zajistit doktorským studentům intenzivní kontakt s mimoakademickou výzkumnou a analytickou praxí, jež je nezbytný jednak pro vytváření funkčních vztahů mezi akademickým a neakademickým výzkumem a jednak pro zajištění takových znalostí a kompetencí, jež studujícím usnadní případné uplatnění v mimoakademické sféře.

Chcete vědět víc?

http://medzur.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Primární sférou uplatnění absolventů je akademická sféra, a to jak domácí (kde jsou absolventi doktorských programů zásadním zdrojem personální reprodukce domácí oborové komunity), tak zahraniční. V domácím kontextu lze přitom hovořit o nedostatku kvalitních oborových absolventů doktorského studia, v důsledku čehož je oborová komunita poněkud netypicky personálně saturována absolventy blízkých disciplín (sociologie, politologie, psychologie).

Ve vztahu k mimoakademickým kariérním trasám a k uplatnitelnosti absolventů doktorského studia Mediálních a žurnalistických studií v privátní sféře a veřejných a státních institucích se nabízí pro studenty doktorského stupně následující možnosti:

Mediální trh a trhy s komunikačními službami v České republice a právě tak aktéři ve veřejné a politické sféře potřebují doktorské absolventy programu mediální a žurnalistická studia coby absolventy zaměřené na výzkum médií, mediálních publik a uživatelů online a mobilních technologií – tedy absolventy disponující takovým expertním věděním a takovými analytickými/metodologickými schopnostmi, jež umožňují aktérům pohybujícím se v oblasti produkce mediálních obsahů a služeb strategicky reagovat na sociální a technologické změny, jež tuto oblast rychle a dramaticky proměňují.

Nástup nových (digitálních, síťových a mobilních) médií představuje pro mediální průmysl i veřejnou a politickou sféru zásadní výzvu spojenou s rostoucí potřebou expertních analytiků z oblasti mediálních studií. Vstup nových médií do oblasti audiovize a zpravodajství na jedné straně a do sféry veřejné, politické a komerční komunikace na straně druhé je totiž spojen se zřetelnou a nadále sílící proměnou chování mediálních publik a s fragmentací a individualizací produkčních a ekonomických strategií vysílatelů a producentů obsahů. Systematické porozumění této proměny, a tedy schopnost adekvátní odpovědi na ni, se nicméně neobejde bez analýzy jak mediálních publik a jejich jednání, tak jimi konzumovaných obsahů. Potřeba zkušených analytiků současně roste nejen na straně mediálního průmyslu, ale i u poskytovatelů datových a komunikačních služeb, kteří sice disponují zásadními datovými balíky mapujícími jednání jejich uživatelů, ale fakticky nejsou schopni bez spolupráce s experty z oblasti mediálních studií tato data sofistikovaněji a plausibilněji interpretovat.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2021
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2022
Termín přijímací zkoušky: 3. února 2022
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty


Podrobné informace


Povinností uchazečů bude před přijímací zkouškou dodat návrh výzkumného projektu, který bude základním vstupem do jejich Ph.D. studia. Výzkumný projekt bude mít standardní formát: bude popisovat navrhovaná teoretická východiska, formulovat teoretický problém a z něj plynoucí výzkumné cíle, navrhované metody výzkumu a seznam literatury (celkově by měl projekt mít rozsah min. 6 stran). Pro přijímací zkoušku bude vytvořena komise, která se skládá z garanta programu a minimálně dvou dalších členů oborové rady. U přijímací zkoušky bude s uchazečem primárně diskutován návrh projektu; formou pohovoru budou současně zjišťovány teoretické a metodologické znalosti, které se k projektu vážou.

Důležité informace

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mediální a žurnalistická studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.