Doktorské studium

Chcete s námi vyrazit na cestu za doktorátem?

A nebo o tom zatím jen uvažujete? A chcete vědět víc? Chcete s někým z nás probrat, jak doktorské studium mediálních a a žurnalistických studií na Masarykově univerzitě probíhá, co od něj očekávat a co čekáme my od uchazečů o studium? Ptejte se garanta našeho doktorského programu prof. Davida Šmahela, ale obracejte se i přímo na jednotlivé školitelky a školitele, kteří u nás doktoráty vedou.

Abyste se k nám na doktorát mohli hlásit úspěšně, již před podáním přihlášky musíte získat školitelku nebo školitele. Právě s ní*m byste měli předem probrat svůj plánovaný dizertační projekt, zapojení do již běžících či chystaných výzkumů našich výzkumných týmů i průběh a podobu svého budoucího doktorského studia. Podívejte se tedy na odborné profily a publikace těch našich kolegyň a kolegů, kteří doktorské práce vedou či mohou vést, a zjistěte, kdo je nejblíže vašemu tematickému směřování:

Mediální a žurnalistická studia

Doktorské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Cílem studia nového doktorského studijního programu Mediální a žurnalistická studia je získání klíčových odborných znalostí a dovedností v oboru mediální a žurnalistická studia. Absolventi získají hloubkový teoretický vhled do problematiky, na kterou je zaměřena jejich dizertační práce. Získají také odborné znalosti a prohloubí své dovednosti v metodách mediálně-vědního výzkumu. V průběhu studia se zúčastní povinně zahraniční akademické stáže a volitelně odborné stáže v praxi (tzn. v mediálních organizacích, v analytických agenturách apod.). Absolvent tak bude připraven nejen na další akademickou kariéru v oboru (například jako vyučující na univerzitě, výzkumník, člen mezinárodních výzkumných týmů), ale také na uplatnění v mediálně-vědním výzkumu v praxi (například jako analytik zaměřený na výzkum uživatelů online médií, mediálních publik a na monitoring medializovaných témat, jako vedoucí výzkumných týmů a analytických oddělení mediálních domů či jako analytik-manažer) a ve vedení mediálních organizací.

Směřování programu bere také v úvahu výsledky interního výzkumu vedeného v r. 2016 Katedrou mediálních studií a žurnalistiky mezi absolventy magisterského oboru. Tento výzkum ukázal, že absolventi vzhledem ke svým zkušenostem z mediální praxe doporučují zvýšený důraz na internacionalizaci, na teoretické znalosti a výzkumné/analytické schopnosti doktorských studentů a na jejich schopnost zapojit se jak do veřejné diskuze o české mediální krajině, tak i do domácích a zahraničních grantových projektů.

Praxe

Ve výuce jsou standardně využívány již existující datové sety z předchozích i aktuálně probíhajících výzkumů, online přístupné textové, fotografické či video-materiály, či příklady z vlastní výzkumné praxe. Navíc je využíván přímý kontakt jak na elitní zahraniční výzkumníky, tak na domácí i zahraniční experty z profesní analytické a mediální praxe. Primární důraz však klademe na kontaktní výuku a na rozvoj teoretických, metodologických, publikačních a dalších klíčových dovedností pod přímým vedením školitelů a dalších interních a externích pedagogů a na intenzivní práci s odbornou literaturou. Především v předmětech rozvíjejících výzkumné a publikační dovednosti pak prohlubujeme (nebo do nich nově zavádíme) metody založené na využití hardwarových a softwarových výzkumných, analytických a publikačních nástrojů (nástroje pro online sběr a management dat, online nástroje pro experimentální metody, „eye trackers“, kolaborační nástroje apod.).

Nabízený předmět analytická praxe je odbornou praxí v mimoakademické sféře, typicky ve výzkumných a marketingových agenturách (CVVM, Focus, Median apod.) a v analytických odděleních mediálních organizací. Rozsah praxe se pohybuje od 2 do 12 prac. týdnů. Cílem předmětu je zajistit doktorským studentům intenzivní kontakt s mimoakademickou výzkumnou a analytickou praxí, jež je nezbytný jednak pro vytváření funkčních vztahů mezi akademickým a neakademickým výzkumem a jednak pro zajištění takových znalostí a kompetencí, jež studujícím usnadní případné uplatnění v mimoakademické sféře.

Chcete vědět víc?

http://medzur.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Primární sférou uplatnění absolventů je akademická sféra, a to jak domácí (kde jsou absolventi doktorských programů zásadním zdrojem personální reprodukce domácí oborové komunity), tak zahraniční. V domácím kontextu lze přitom hovořit o nedostatku kvalitních oborových absolventů doktorského studia, v důsledku čehož je oborová komunita poněkud netypicky personálně saturována absolventy blízkých disciplín (sociologie, politologie, psychologie).

Ve vztahu k mimoakademickým kariérním trasám a k uplatnitelnosti absolventů doktorského studia Mediálních a žurnalistických studií v privátní sféře a veřejných a státních institucích se nabízí pro studenty doktorského stupně následující možnosti:

Mediální trh a trhy s komunikačními službami v České republice a právě tak aktéři ve veřejné a politické sféře potřebují doktorské absolventy programu mediální a žurnalistická studia coby absolventy zaměřené na výzkum médií, mediálních publik a uživatelů online a mobilních technologií – tedy absolventy disponující takovým expertním věděním a takovými analytickými/metodologickými schopnostmi, jež umožňují aktérům pohybujícím se v oblasti produkce mediálních obsahů a služeb strategicky reagovat na sociální a technologické změny, jež tuto oblast rychle a dramaticky proměňují.

Nástup nových (digitálních, síťových a mobilních) médií představuje pro mediální průmysl i veřejnou a politickou sféru zásadní výzvu spojenou s rostoucí potřebou expertních analytiků z oblasti mediálních studií. Vstup nových médií do oblasti audiovize a zpravodajství na jedné straně a do sféry veřejné, politické a komerční komunikace na straně druhé je totiž spojen se zřetelnou a nadále sílící proměnou chování mediálních publik a s fragmentací a individualizací produkčních a ekonomických strategií vysílatelů a producentů obsahů. Systematické porozumění této proměny, a tedy schopnost adekvátní odpovědi na ni, se nicméně neobejde bez analýzy jak mediálních publik a jejich jednání, tak jimi konzumovaných obsahů. Potřeba zkušených analytiků současně roste nejen na straně mediálního průmyslu, ale i u poskytovatelů datových a komunikačních služeb, kteří sice disponují zásadními datovými balíky mapujícími jednání jejich uživatelů, ale fakticky nejsou schopni bez spolupráce s experty z oblasti mediálních studií tato data sofistikovaněji a plausibilněji interpretovat.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)
Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2023
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2024
Termín přijímací zkoušky: 29. ledna 2024 - 2. února 2024
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

 • výzkumný záměr
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie magisterského diplomu
 • seznam publikovaných prací, příp. separáty
 • souhlas budoucího školitele/ školitelky


Podrobné informace


Povinností uchazečů bude před přijímací zkouškou dodat návrh výzkumného projektu, který bude základním vstupem do jejich Ph.D. studia. Výzkumný projekt bude mít standardní formát: bude popisovat navrhovaná teoretická východiska, formulovat teoretický problém a z něj plynoucí výzkumné cíle, navrhované metody výzkumu a seznam literatury (celkově by měl projekt mít rozsah min. 6 stran). Pro přijímací zkoušku bude vytvořena komise, která se skládá z garanta programu a minimálně dvou dalších členů oborové rady. U přijímací zkoušky bude s uchazečem primárně diskutován návrh projektu; formou pohovoru budou současně zjišťovány teoretické a metodologické znalosti, které se k projektu vážou.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

 • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 50 bodů
 • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 50 bodů
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)
Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. dubna 2024
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 31. května 2024
Termín přijímací zkoušky: 17. června 2024 - 21. června 2024
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

 • výzkumný záměr
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie magisterského diplomu
 • seznam publikovaných prací, příp. separáty
 • souhlas budoucího školitele/ školitelky


Podrobné informace k přijímacímu řízení s nástupem do semestru podzim 2024


Povinností uchazečů bude před přijímací zkouškou dodat návrh výzkumného projektu, který bude základním vstupem do jejich Ph.D. studia. Výzkumný projekt bude mít standardní formát: bude popisovat navrhovaná teoretická východiska, formulovat teoretický problém a z něj plynoucí výzkumné cíle, navrhované metody výzkumu a seznam literatury (celkově by měl projekt mít rozsah min. 6 stran). Pro přijímací zkoušku bude vytvořena komise, která se skládá z garanta programu a minimálně dvou dalších členů oborové rady. U přijímací zkoušky bude s uchazečem primárně diskutován návrh projektu; formou pohovoru budou současně zjišťovány teoretické a metodologické znalosti, které se k projektu vážou.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

 • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 50 bodů
 • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 50 bodů

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mediální a žurnalistická studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.