Státní závěrečná zkouška a obhajoba

 

Státní závěrečná zkouška je složena ze dvou částí. Ty mají povahu zvláštních státnicových předmětů, jimiž jsou Obhajoba diplomové práce a zkouška z Teorií a dějin médií. Data zkoušek a obhajob jsou k dispozici v aktualizovaném termináři katedry.

Obhajoba diplomové práce:

 • Průběh obhajoby:

  • Obhajující prezentují svou diplomovou práci (max. 10 min.) –> přečteny jsou posudky vedoucí/ho a oponenta/oponentky –> reakce obhajující/ho na posudky –> diskuze se zbytkem komise. Celková časová dotace na obhajobu je 40 min.

  • V případě online varianty obhajob samotné obhajobě předchází připojení obhajující/ho do videokonferenčního hovoru s komisí a ověření totožnosti. 

 • Podrobný manuál pro online obhajobu ke stažení zde.

SZZ z Teorií a dějin médií: 

 • Průběh ústní zkoušky:

  • Předseda nebo vybraný člen komise losuje okruh SZZ, který před zahájením zkoušení sděluje zkoušené/mu. 

  • V případě prezenční zkoušky mají státnicující 30 min. na samostatnou přípravu (tzn. "potítko").

  • Celková časová dotace SZZ je 25 minut. Dalších 5 min. je pak vyhrazeno na poradu komise. Zkouška má podobu rozpravy zkoušené/ho se členy komise o vylosovaném okruhu, přičemž rozprava je otevřena desetiminutovou expozicí, v níž zkoušená/ý samostatně a strukturovaně představí vylosovaný okruh (klíčové teorie a koncepty, empirické a historické souvislosti, důležité výzkumy apod.).

  • ​V případě online varianty předchází připojení státnicujících do videokonferenčního hovoru s komisí a ověření totožnosti a po zadání vylosovaného okruhu student/ka odpovídá hned (bez „potítka“). 

ZURs4001 Obhajoba diplomové práce

Závěrečná diplomová práce, která je obhajována v rámci předmětu ZURs4001 Obhajoba diplomové práce, je ukotvena obecně ve všech povinných předmětech oboru MSŽU a s ohledem na zvolené téma a metodu zpracování pak především v okruhu vybraných povinně volitelných předmětů, s nimiž souvisí.

ZURs4002 Teorie a dějiny médií

Ústní SZZ z teorií a dějin médií souhrnně ověřuje znalosti nabyté ve společných povinných teoretických předmětech navazujícího magisterského studijního programu Mediální studia a žurnalistika. Těmito předměty jsou:

 • Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě,

 • Culture and Media,

 • Dějiny médií v éře modernity,

 • Kritické teorie médií,

 • Politická ekonomie médií,

 • Psychologie médií,

 • Sociální teorie nových médií.

Ověřována je znalost povinné literatury zadané v těchto předmětech, schopnost její kritické interpretace a aplikace na konkrétní historické i aktuální problémy z oblasti mediálních studií a schopnost propojovat znalosti získané v jednotlivých předmětech.

Forma zkoušky: ústní zkouška.

Hodnocení ústních zkoušek

A: VÝBORNĚ

ECTS definice: "vynikající výkon pouze s drobnými chybami"

Student výborně zná: souvisle hovoří k tématu, samostatně pokrývá jeho klíčové součásti, je schopen korektně vysvětlit, ilustrovat a aplikovat koncepty a teorie, nedopouští se žádných principiálních chyb, koncepty a teorie je schopen propojovat a komparovat, do výkladu zapojuje vědění překračující rámec povinné literatury.

B: VELMI DOBŘE

ECTS definice: "nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami"

Student zná: hovoří zcela k tématu a pokrývá všechny klíčové součásti okruhu, ale výklad není zcela souvislý a musí být částečně veden doplňujícími otázkami. Student je s pomocí doplňujících otázek schopen korektně vysvětlit, ilustrovat a aplikovat koncepty a teorie a nedopouští se žádných principiálních chyb.

C: DOBŘE

ECTS definice: "celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb"

Student mnohé zná: hovoří zcela k tématu, ale nepokrývá všechny klíčové součásti okruhu. Výklad je fragmentární a musí být veden doplňujícími otázkami. Některé definice jsou nedostatečné nebo částečně mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je student schopen je opravit či doplnit tak, že jsou formulovány korektně, a následně je dokáže přijatelně ilustrovat a aplikovat. 

D: USPOKOJIVĚ

ECTS definice: "přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky"

Student napůl zná: z části nehovoří k tématu, ale po upozornění a pod vedením doplňujícími otázkami je s to k němu přejít. Některé definice jsou nedostatečné nebo zcela mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je schopen je opravit či doplnit tak, že jsou formulovány korektně. Pokud definici konceptu či teorie získává od zkoušejícího, je s to koncept / definici ilustrovat a aplikovat.

E: VYHOVUJÍCÍ

ECTS definice: "výkon splňuje minimální požadavky"

Student trochu zná: z větší části nehovoří k tématu, ale po upozornění a pod vedením doplňujícími otázkami je s to k němu přejít. Definice konceptů a teorií jsou nedostatečné nebo zcela mylné, ale pod vedením doplňujícími otázkami je schopen je opravit či doplnit tak, že nejsou principiálně špatně.

F: NEVYHOVUJÍCÍ

ECTS definice: "je zapotřebí značné množství další práce"

Student nezná: nehovoří k tématu a ani po upozornění není s to k němu přejít. Nezná základní koncepty a teorie a i pod vedením doplňujícími otázkami se v odpovědích dopouští principiálních chyb, záměn a interpretací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.