Průchod studiem

Magisterský program se specializacemi (nástup v JS 2020 a později)

Během studia musíte získat celkem 120 ECTS. Z toho 80 kreditů je zahrnuto ve společné části studijního programu a 40 kreditů připadá na specializační předměty. Doporučené studijní plány pro obě specializace i schéma rozložení specializačních kreditů najdete ve sloupci vpravo – rozhodně si je prostudujte, protože v nich najdete odpovědi na řadu základních otázek.

Detailní informace o studiu a jeho struktuře pak jsou k dispozici v ISu v podrobném popisu studijního programu a jeho studijních plánů.

Základní milníky studia:

 • V prvním a druhém semestru je ideální absolvovat většinu společných povinných předmětů.
 • V prvním semestru studia si rozhodně zapište tyto předměty: 
  • ZURn4110 Projekt diplomové práce I – v rámci tohoto semináře si formulujete základní téma své diplomové práce a získáváte vedoucí/ho své práce, s ní(m)ž svůj diplomový záměr konzultujete. Proč je to důležité? Ze tří důvodů: (1) Diplomová práce a směřování k ní představují páteř Vašeho studia. Právě k diplomové práci totiž celé Vaše studium směřuje a je tedy nezbytné s ní počítat od samotného začátku studia. (2) Ujasníte si, které znalosti a schopnosti budou k vypracování Vaší diplomky nezbytné a jaké povinně volitelné předměty (teoretické a metodologické) tedy budete muset absolvovat. (3) Spolu s vedoucí/m a s pomocí garanta programu, který je Vám v tomto konzultačně k dispozici, důkladněji promyslíte, zda Vaše téma skutečně odpovídá specializaci, kterou studujete. Pokud neodpovídá, pak buď požádáte o změnu specializace (což je velmi jednoduché), nebo najdete cestu, jak své téma pojmout tak, aby Vaší specializaci konvenovalo.
  • ZURn4108 Deskriptivní analýza kvantitativních dat – základní metodologický předmět, jehož cílem je zajistit, že zvládáte práci s kvantitativními daty. Absolvování předmětu je podmínkou vstupu do řady dalších předmětů, protože bez schopnosti pracovat s číselnými daty se zkrátka neobejde ani jedna z našich dvou specializací. Pokud jste během bakalářského studia takový (nebo pokročilejší) předmět absolvovali, domluvte se s vyučujícímu Deskriptivní analýzy na případném uznání předmětu – a nebo tento metodologický seminář prostě využijte k občerstvení svých znalostí a schopností.
 • Nejlépe ve třetím a nejpozději čtvrtém semestru absolvujte povinnou specializační stáž. S její výběrem a zaměřením Vám pomohou jak její garanti, tak vedoucí Vaší diplomové práce.
  • Musí být explicitně provázaná s diplomovou prací? Odpověď je jednoduchá: nemusí. Stáž by především měla odpovídat Vašemu zamýšlenému profesnímu směřování a obohatit o Vás profesní zkušenosti, které přesahují hranici samotného studia. A současně by Vám měla umožnit ozkoušet a uplatnit v praxi (výzkumné, analytické, produkční nebo editorské), co jste se dosud naučili.

  • Zároveň ale platí: propojení stáže s tématem či s přípravou magisterské diplomové práce vřele doporučujeme. Tvorbu závěrečné práce může značně usnadnit, protože Vás povede k synergickému propojení obou klíčových studijních zkušeností. 

  • Podrobnější informace o povinných stážích pro obě specializace najdete na katederním Centru mediálních praxí.

 • Ve třetím semestru v rámci předmětu ZURn4111 Projekt diplomové práce II vypracujte podrobný projekt diplomové práce.
 • Ve čtvrtém semestru si zapište předmět ZURn4112 Seminář k diplomové práci a svou diplomku dopište, odevzdejte... a – ano, vyražte ke státnicím a k obhajobě. 

Změna specializace:

 • Změna specializace je jednoduchá: žádáte o ni prostřednictvím informačního systému v aplikaci Úřadovna, a to nejpozději do začátku třetího semestru studia.
 • Podmínkou schválení žádosti je, že v posledním ukončeném semestru máte řádně splněny všechny podmínky pro postup do dalšího semestru (pro studující v prvním semestru to tedy znamená, že mohou žádat o změnu až tehdy, kdy tímto semestrem úspěšně projdou a splní podmínky pro postup do druhého semestru). 

Podrobnější informace ke skladbě společné části studia a k oběma studijním specializacím:

Společná část

Společné povinné předměty (celkem 36 ECTS) tvoří společný základ programu:  

 • ZURn4101 Culture and Media
 • ZURn4102 Psychologie médií
 • ZURn4103 Sociální teorie nových médií
 • ZURn4104 Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě
 • ZURn4105 Dějiny médií v éře modernity
 • ZURn4106 Kritické teorie médií
 • ZURn4107 Politická ekonomie médií
 • ZURn4108 Deskriptivní analýza kvantitativních dat

Předměty k diplomové práci (celkem 20 ECTS) zahrnují celkem tři semináře:

 • ZURn4110 Projekt diplomové práce I (1. semestr)
 • ZURn4111 Projekt diplomové práce II (3. semestr)
 • ZURn4112 Seminář k diplomové práci (4. semestr)

První projektový seminář k diplomové práci je naplánován již na první semestr studia. Důvod je jednoduchý: v rámci semináře se jednak seznámíte se všemi vedoucími diplomových prací a jejich tématy, budete proškoleni v práci s datovými a knihovními zdroji a v práci s literaturou. Zároveň si v poslední části semestru vyberete obecné téma diplomky a vedoucí/ho – a společně pak budete řešit další průchod studiem tak, abyste byli na svou diplomku co nejlépe připraveni. Magisterské studium je zkrátka pouze dvouleté a příprava na diplomku by měla být jeho základní osou.

V neposlední řadě musíte během studia získat minimálně 4 ECTS za angličtinu a 20 ECTS za povinně volitelné předměty.

Specializace "Mediální výzkum a analytika"

V rámci specializace "Mediální výzkum a analytika" získáte důkladné znalosti a dovednosti v oblasti kvalitativního a kvantitativního výzkumu médií, jejich obsahů, druhů publika a uživatelů. Díky tomu budete schopni aplikovat pokročilou expertizu nezbytnou pro uplatnění na analytických a výzkumných pozicích.

Základem specializace jsou povinné specializační předměty (celkem 26 ECTS), které mají metodologickou a aplikační povahu:

 • ZURn6402 Analytická stáž
 • ZURn6302 Statistická analýza dat
 • ZURn6301 Výzkumný projekt

Kromě nich pak musíte získat dalších min. 14 ECTS za povinně volitelné specializační předměty, kterými jsou zkrátka předměty věnující se konkrétním metodám výzkumu. 

Specializace "Mediální průmysly a produkce"

Při studiu specializace "Mediální průmysly a produkce" získáte teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro řízení tvůrčích a produkčních týmů a pro uplatnění v organizačních a řídících pozicích v rámci mediálních domů a komunikačních agentur.

Základem specializace jsou povinné specializační předměty (celkem 36 ECTS). K nim patří specializační teoretické předměty (14 ECTS):

 • ZURn6201 Etika a normativní teorie médií
 • ZURn6202 Mediální právo
 • ZURn6203 Media and Cultural Industries

A aplikační předměty (22 ECTS): 

 • ZURn6401 Mediální projekt
 • ZURn6403 Projektová a produkční stáž
 • ZURn6404 Trénink komunikačních a manažerských dovedností

Kromě nich pak musíte získat dalších min. 4 ECTS za povinně volitelné specializační předměty, kterými jsou předměty věnující se konkrétním metodám výzkumu.

Původní magisterský obor (nástup v PS 2019 a dříve)

Jako studující staršího oboru jste byli podzimním semestru 2020 převedeni do nového studijního programu, do tzv. studijního plánu na dostudování.

Již v JS 2020 se nicméně i ve stávajícím studijním oboru projeví změny, které se vznikem a začátkem nového programu přímo souvisí:

 • Povinný předmět ZUR433 Teorie žurnalistiky (8 kr.) se již nevypisuje a pro ty, kteří jej dosud neabsolvovali (typicky ti, kteří nastoupili v září 2019), je nahrazen dvěma předměty novými. Těmi jsou:
 • Všechny povinně volitelné předměty pro vás jsou od JS 2020 vypisovány pod novými kódy, které mají tvar ZURnXXXX. Z čehož ale vlastně neplyne nic jiného, než že kódy vypadají jinak než v minulosti.
 • K dispozici vám jsou všechny předměty určené magisterskému programu vyučovanému od r. 2020 – přičemž povinné i povinně volitelné specializační předměty vám jsou uznávány jako povinně volitelné. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.