Průchod studiem

Studijní program obsahuje jeden studijní plán bez specializací. Složen je z šesti předmětových modulů, které zohledňují různé zaměření zahrnutých předmětů a které současně zpřehledňují rozložení celého programu a jeho klíčové akcenty.

Studující mají v rámci studia povinnost získat 206 kreditů absolvováním 17 povinných předmětů a 34 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů.

 1. Modul teoretický: Zahrnuje společný předmět teoretického charakteru ustavující sdílený oborový základ a tematicky specializované teoretické semináře navázané na téma dizertace.
  • Předměty modulu: Teorie mediálních a žurnalistických studií, Teoretická část dizertační práce I, Teoretická část dizertační práce II
 2. Modul metodologický: Zahrnuje společný předmět ustavující sdílený metodologický základ a specializované metodologické semináře.
  • Předměty modulu: Metodologie mediálních a žurnalistických studií, Analýza dat I, Analýza dat II
 3. Modul disertace: Předměty vztažené k práci na dizertačním projektu a dizertační práci.
  • Předměty modulu: Prezentace disertačního projektu, Obhajoba disertačního projektu, Prezentace výsledků disertačního projektu, Dizertační práce
 4. Modul komunikace vědeckých výsledků: Zahrnuje předměty rozvíjející dovednosti nutné k úspěšnému zvládnutí komunikace v rámci domácí i mezinárodní odborné komunity.
  • Předměty modulu: Komunikace vědeckých výsledků, Prezentace na konferenci, Prezentace na mezinárodní konferenci, Publikační činnost I, Publikační činnost II
 5. Modul aplikační: Zahrnuje předměty aplikační povahy rozvíjející schopnosti navázané na mimoakademickou praxi, zkušenosti s týmovou a projektovou prací a pedagogické a popularizační dovednosti.
  • Předměty modulu: Analytická praxe, Popularizace vědy, Účast na výuce, Účast na výzkumném projektu, Pedagogické praktikum, Psaní a management projektů
 6. Modul zahraničních pobytů: Zahrnuje povinný zahraniční pobyt i nepovinné zahraniční akademické a pracovní stáže a krátkodobé výjezdy.
  • Předměty modulu: Zahraniční výzkumný pobyt, Zahraniční výjezd, Zahraniční pracovní pobyt

Program přitom zahrnuje společné předměty a předměty založené na individuální práci studenta se školitelem.

 • Cílem společných předmětů je zajistit interakci a vzájemnou zpětnou vazbu napříč kohortou studujících a vytvoření sdíleného vědomostního základu.
 • Cílem individuálních předmětů je pak prohloubení znalostí a dovedností spojených s prohloubením akademických dovedností a s konkrétní dizertační prací.

Studijní plán dovoluje jistou míru individuální flexibility; plán nicméně obsahuje čtyři klíčové kontrolní body, jež v čase rozkládají absolvování klíčových předmětů a které dovolují průběžnou kontrolu nad průběhem vzniku dizertačního projektu a dizertační práce. Tyto kontrolní body jsou spojeny s 1., 4., 6. a 8. semestrem.

 • 1. semestr: Absolvování předmětu Prezentace disertačního projektu (zahrnujícího prezentaci vstupní podoby dizertačního projektu).
 • Nejpozději do konce 4. semestru: a) Absolvování předmětu Teorie mediálních a žurnalistických studií, který zahrnuje sdílený teoretický základ studia b) Absolvování předmětu Metodologie mediálních a žurnalistických studií, který zahrnuje sdílený metodologický základ studia c) Absolvování předmětu Obhajoba disertačního projektu, který je založen na prezentaci a obhajobě finální podoby dizertačního projektu.
 • Nejpozději do konce 6. semestru: Absolvování předmětu Prezentace výsledků disertačního projektu, kde student prezentuje dílčí výsledky dizertačního výzkumu.
 • Nejpozději do konce 8. semestru: Absolvování 240 ECTS doktorského studia, absolvování všech povinných předmětů, odevzdání a obhajoba dizertační práce, státní doktorská zkouška (SDZ).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.