Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZ) se skládá ze dvou okruhů navazujících na předměty společného základu Teorie mediálních a žurnalistických studií a Metodologie mediálních a žurnalistických studií.

Během SDZ je úkolem studenta prokázat relevantní oborové znalosti v oblasti teorií a metodologií, které se vážou k tématu jeho dizertační práce.

  • Student dostane od předsedy oborové rady předem zadána témata ke dvěma uvedeným okruhům, k nimž se musí připravit na základě četby literatury relevantní v každém okruhu pro zadané téma.
  • Student předem doloží seznam literatury, kterou k danému tématu navrhuje (seznam musí obsahovat minimálně 20 zdrojů ke každému okruhu); předseda oborové rady navržený seznam předem schvaluje a na návrh členů komise SDZ a školitele a konzultantů případně doplní.
  • U vlastní zkoušky je pak úkolem studenta přesvědčit komisi o dostatečné znalosti teorií a metodologií u obou ze zadaných okruhů a o jeho schopnosti aplikovat je nad rámec tématu dizertační práce a zasadit do širšího kontextu oborové rozpravy.

Dizertační práci student obhajuje před komisí, která má minimálně pět členů, z toho dva externí. Práce je posuzována dvěma oponenty, z toho je jeden externí. Na základě posudků a obhajoby studenta komise zhodnotí kvalitu dizertační práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.