Provozní řád půjčovny zřízené při Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Výpůjčka specializované techniky (dále také jen „věci“) v půjčovně zřízené při Katedře mediálních studií a žurnalistiky (dále také jen „Katedra“) Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se řídí následujícími ustanoveními provozního řádu půjčovny (dále také jen „PŘ“).

I.  Uživatelé půjčovny

1)    Uživateli půjčovny jsou

a)   studenti vybraných kurzů Katedry na základě potvrzení vyučujících těchto kurzů,

b)   studenti, kteří zpracovávají diplomovou práci, na základě potvrzení vedoucího práce a

c)   ostatní studenti Masarykovy univerzity, kteří pro užívání půjčovny získali souhlas od osoby oprávněné udělovat souhlas s užíváním půjčovny; osobami oprávněnými udělovat souhlas s užíváním půjčovny jsou doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. vedoucí Katedry a Bc. Petr Barták, odborný pracovník Katedry.

2)    Uživatelé půjčovny jsou povinni provést registraci prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 PŘ. Registrací uživatelé půjčovny potvrzují, že se seznámili s PŘ.

3)    Registrace uživatele půjčovny platí po dobu, po kterou splňuje podmínky stanovené v odst. 1) tohoto článku PŘ.

4)    V případě závažného či opakovaného porušení svých povinností uvedených v PŘ nebo sjednaných v souvislosti s ním může být registrace uživateli půjčovny zrušena.

II. Služby půjčovny a související práva a povinnosti

1)    Výpůjčka věcí je bezplatná.

2)    Věci jsou ve stavu způsobilém k užívání.

3)    Uživatelé půjčovny nejsou oprávněni přenechat věci třetí osobě.

4)    Uživatelé půjčovny jsou zejména povinni

a)   chránit věci před poškozením či ztrátou,

b)   vrátit věci v témže stavu, v jakém si je vypůjčili,

c)   věci vypůjčovat a vracet osobně; při vypůjčení věcí jsou povinni prokázat se studentským průkazem,

d)   ztrátu studentského průkazu okamžitě ohlásit na e-mailové adrese pbartak(zavináč)fss.muni.cz; v opačném případě jsou plně odpovědni za jeho případné zneužití.

5)    Vypůjčení věcí uživatelé půjčovny potvrzují

a)   záznamem do výpůjční karty nebo

b)   v písemné smlouvě o výpůjčce

6)    Záznamem do výpůjční karty, resp. podpisem smlouvy o výpůjčce, uživatelé půjčovny mj. potvrzují, že stav věcí zkontrolovali a že je přebírají ve stavu způsobilém k užívání.

7)    Vrácení vypůjčené věci je potvrzeno záznamem do výpůjční karty, resp. písemné smlouvy o výpůjčce. Na žádost bude uživateli půjčovny vydán doklad o vrácení věci.

8)    V případě nevyrovnání závazků souvisejících s dříve vypůjčenými věcmi nebude uživateli půjčovny umožněna další výpůjčka.

III. Výpůjční doba

1)    Výpůjční doba je 7 dní.

2)    Výpůjční dobu je možno prodloužit jen v případě, že

a)   uživatel půjčovny o její prodloužení požádá, a

b)   o vypůjčení věci není zájem ze strany jiného uživatele půjčovny.

3)    Uživatelé půjčovny jsou povinni věci vrátit před uplynutím výpůjční doby poté, co jim bylo oznámeno, že jsou neodkladně a nevyhnutelně potřebné pro jiný zájem Katedry. V takovém případě musí být věci vráceny nejpozději pracovní den následující po oznámení dle předchozí věty.

IV. Odpovědnost uživatele půjčovny; náhrada škody

1)    Uživatelé půjčovny jsou povinni vypůjčené věci vracet včas. V případě prodlení s vrácením věci ve výpůjční době dle čl. III. odst. 1) PŘ nebo dle čl. III. odst. 3) PŘ je uživatel půjčovny povinen zaplatit smluvní pokutu 50,– Kč za každou nevrácenou věc a každý pracovní den prodlení. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany uživatele půjčovny, které je zajištěno smluvní pokutou.

2)    Uživatelé půjčovny jsou povinni hlásit ztrátu nebo poškození věcí na e-mailovou adresu pbartak(zavináč)fss­.muni.cz, příp. na jiný kontakt sdělený při vypůjčení věcí, a to ještě týž den, kdy ke ztrátě či poškození věcí došlo.

3)    V případě ztráty nebo poškození věcí se uživatelé půjčovny zavazují nahradit vzniklou škodu. O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí Katedry.

V. Závěrečná ustanovení

1)    Práva a povinnosti při výpůjčce věcí PŘ neupravené či výslovně nevyloučené se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy.

2)    Připomínky, stížnosti a návrhy ke službám půjčovny lze podávat vedoucímu Katedry.

3)    Nedílnou součástí PŘ jsou jeho následující přílohy:

a)   Příloha č. 1, registrace uživatele půjčovny

 

Provozní řád půjčovny zřízené při Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nabývá účinnosti dnem .........................

 

V Brně dne .............................

 

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

REGISTRACE UŽIVATELE PŮJČOVNY

Příjmení a jméno:_________________________________________________
Datum narození: _ _ / _ _ / _ _ _ _
UČO:_________________________________________________
E-mail:_________________________________________________
Mobil:_________________________________________________

  1. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s Provozním řádem půjčovny specializované techniky na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a Provozním řádem FSS a zavazuji se tyto řády dodržovat. Dále se zavazuji být vázán smluvními pokutami, které mi můžou být vyměřeny v souladu s Provozním řádem půjčovny specializované techniky na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity.
  2. Beru na vědomí, že vzhledem k hodnotě půjčovaných věcí mi bylo doporučeno uzavření pojištění odpovědnosti za škodu.
  3. Souhlasím, aby Masarykova univerzita – jako správce – zpracovávala osobní údaje o mé osobě podle zákona č. 101/2000 Sb., a to za účelem poskytování služeb půjčovny, po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb půjčovny nebo ochrany práv Masarykovy univerzity.

Datum:
Podpis:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.