Pravidla a manuál ke státní závěrečné zkoušce

Pravidla a manuál pro diplomové semináře, státní závěrečné zkoušky (SZZ) a obhajoby na katedře mediálních studií a žurnalistiky (KMSŽ)

Tato pravidla novelizují stejnojmennou normu katedry ze dne 7. 10. 2010 a její následné verze ze dnů 6. 12. 2011, 1. 9. 2012 a 20. 9. 2013. Pravidla sjednocují a zpřehledňují všechny dosavadní pokyny a informace, které KMSŽ dosud k průběhu SZZ, obhajob a vypracování závěrečných prací vydala. Poskytují celému procesu pevný a jasný rámec, především administrativní a organizační.

1. Základní východiska

1.1. Studující mohou na daném oboru přistoupit k SZZ poté, co splnili oborem předepsané studijní povinnosti.[1]

1.2. Studující musí na daném oboru k SZZ jako celku[2], tedy ke všem jejím součástem včetně obhajoby závěrečné práce (pokud ji na oboru k obhajobě předkládají), přistoupit nejpozději v semestru, který následuje bezprostředně po semestru, v němž splnili všechny své oborem předepsané studijní povinnosti definované pro jejich imatrikulační ročník.[3]

1.3. Při dodržení doporučeného studijního plánu a bezproblémovém průchodu studiem by měli studující k SZZ přistoupit v posledním semestru standardní doby studia.[4]

1.4. V případě, že studující neuspějí v některé z částí SZZ nebo při obhajobě závěrečné práce (hodnocení F – nevyhovující, případně pomlčka – nedostavil/a se), musí opravný pokus absolvovat v bezprostředně následujícím semestru.[5]

2. SZZ a obhajoby závěrečných prací na KMSŽU

2.1. SZZ na KMSŽ se ve všech studijních programech skládají z písemné části (viz čl. 2.2.) a ústní obhajoby závěrečné práce[6], pokud ji studující na katedře zpracovávají a předkládají k obhajobě[7].

2.2. Písemné SZZ se skládají z těchto částí:

bakalářský studijní program prezenční

 • souhrnná SZZ z teorie masové komunikace (TMK) – předmět ZURs201
 • praktická SZZ ze žurnalistiky – předmět ZURs202

bakalářský studijní program kombinovaný

 • souhrnná SZZ z teorie masové komunikace (TMK)[8]
 • praktická SZZ ze žurnalistiky[9]

navazující magisterský studijní program prezenční[10]

 • SZZ z teorie masové komunikace – předmět ZURs303
 • SZZ z dějin médií – předmět ZURs301
 • SZZ z teorie kultury – předmět ZURs302

2.3. Seznam doporučené studijní literatury a tzv. studijní okruhy definující obsah příslušných písemných SZZ, případně další požadavky a informace potřebné k absolvování SZZ zveřejňuje katedra na svých webových stránkách.

2.4. Pokud studující na katedře zpracovávají a předkládají k obhajobě závěrečnou práci, k jejímu vypracování slouží na KMSŽ systém dvou diplomových seminářů (viz čl. 4.1.), které si studující za tímto účelem zapisují.

2.5. Průběh SZZ, obhajob závěrečných prací a diplomových seminářů na KMSŽU se řídí Směrnicí FSS č. 4/2013, dále pak těmito pravidly a terminářem, který katedra vypisuje vždy aktuálně na začátku příslušného semestru a zveřejňuje na svém webu.

3. Proces SZZ – studující nezpracovávají a nepředkládají k obhajobě závěrečnou práci

3.1. Studující se musí v semestru, ve kterém přistupují k SZZ (viz čl. 1.1. až 1.4.), prostřednictvím IS MU v termínu stanoveném v termináři KMSŽ přihlásit k těm částem SZZ, které hodlají nebo musí v daném semestru absolvovat.[11]

3.2. Přihlášku k SZZ lze případně zrušit, a to nejpozději do termínu stanoveného v termináři KMSŽ pro odevzdání závěrečných prací na sekretariát a do archivu v IS MU.[12] Studující, který se odhlašuje, musí o tom e-mailem neprodleně informovat asistentku katedry. O odhlášení po stanoveném termínu lze požádat jen prostřednictvím písemné žádosti podané na sekretariát KMSŽ[13]. Neodhlášení a následná absence u SZZ bez důvodu a řádné omluvy[14] znamená propadnutí termínu a hodnocení F – nevyhovující.

3.3. Studující pak ve státnicovém období daného semestru absolvují písemné SZZ předepsané pro jejich studijní program.[15]

3.4. Výsledky a hodnocení (známky) písemné části SZZ jsou následně zveřejněny v IS MU.

4. Proces SZZ – studující zpracovávají a předkládají k obhajobě závěrečnou práci

4.1. Studující, kteří na katedře zpracovávají a předkládají k obhajobě závěrečnou práci, musí absolvovat pod vedením svého vedoucího práce dva na sebe navazující diplomové semináře:[16]

bakalářský studijní program prezenční

 • ZUR161 Seminář k bakalářské práci I
 • ZUR162 Seminář k bakalářské práci II

bakalářský studijní program kombinovaný dvojoborový

 • ZUR721 Seminář k bakalářské práci I
 • ZUR722 Seminář k bakalářské práci II

bakalářský studijní program kombinovaný jednooborový

 • ZUR781 Seminář k bakalářské práci I
 • ZUR782 Seminář k bakalářské práci II

navazující magisterský studijní program prezenční

 • ZUR441 Seminář k diplomové práci I
 • ZUR442 Seminář k diplomové práci II

4.2. Diplomové semináře jsou založeny především na individuálních konzultacích studujících s vedoucími[17] práce a na jejich samostatné práci. Semináře proto nejsou uváděny v rozvrhu, jsou organizovány individuálně na základě dohody studujících s vedoucími práce.[18]

4.3. Seminář k bakalářské/diplomové práci I si studující zapisují nejpozději v semestru bezprostředně předcházejícím tomu semestru, ve kterém hodlají či musí (viz 1.2. a 1.3.) přistoupit k SZZ a obhajobě své závěrečné práce.[19]

4.4. Pokud si studující již vybrali konkrétní(ho) vedoucí(ho) práce, zapisují se přímo do její/jeho seminární skupiny.[20] Pokud studující nemá ještě svého konkrétní(ho) vedoucí(ho) práce, zapisuje se pouze do předmětu, nikoli však do konkrétní seminární skupiny. Na výběr vedoucí(ho) práce (a dohodu na tématu) a tedy také na zápis do příslušné seminární skupiny mají studující období do konce čtvrtého týdne příslušného semestru. Později má právo oslovená/ý potenciální vedoucí je odmítnout.

4.5. V případě, že se studující ve výše uvedeném termínu (čtyři týdny po začátku semestru) nedohodli na vedení práce s žádným vyučujícím či externí(m) vedoucí(m) a nejsou tedy zapsáni do žádné seminární skupiny, musí tuto skutečnost do 3 dnů ohlásit vedoucímu katedry.[21] Pokud tak studující neučiní, dostane za seminář hodnocení N. Vedoucí katedry nejpozději do 7 dnů po oznámení rozhodne o dalším postupu. Studující nezapsaní do konkrétní seminární skupiny ani na konci semestru nedostanou zápočet a musí předmět opakovat.

4.6. Téma závěrečné práce lze vybrat ze seznamu témat vypsaných jednotlivými učiteli v IS MU[22], nebo mohou studující přijít za kterýmkoli učitelem s návrhem vlastního tématu[23]. Vlastní téma v každém případě musí souviset s obsahem studovaného oboru, oslovený vyučující je však nemusí akceptovat.

4.7. Vedoucími závěrečných prací jsou akademičtí pracovníci – interní učitelé katedry. Studující si výjimečně mohou k vedení závěrečné práce vybrat také externí(ho) vedoucí(ho).[24] V takovém případě musí volbu vedoucí(ho) a tématu práce schválit vedoucí katedry se souhlasem garanta oboru.[25] Okruh osob podílejících se na vedení závěrečných prací vymezuje Opatření FSS č. 3/2012.

4.8. Externí vedoucí práce musí respektovat při vedení práce předpisy MU a FSS, stejně jako tato pravidla, pravidla pro vypracování závěrečných prací, pravidla pro psaní posudků a další případné požadavky KMSŽ.

4.9. Téma i vedoucí(ho) práce lze výjimečně změnit, pokud k tomu existují relevantní důvody. O změně rozhoduje vedoucí katedry na základě písemné žádosti studujícího.[26]

4.10. Zápočet za Seminář k bakalářské/diplomové práci I získají studující od vedoucí(ho) práce za splnění definovaných úkolů, zpracování literární rešerše a vytvoření kvalitního projektu, z něhož v následujícím druhém semináři vznikne závěrečná práce. Konkrétní podmínky pro udělení zápočtu stanovuje vedoucí práce ve svém zadání individuálně v závislosti na povaze a rozsahu zvoleného tématu práce.[27] Zároveň s udělením zápočtu za seminář I musí mít studující zapsáno v IS MU zadání tématu závěrečné práce a musí být k tomuto tématu přihlášen(a).[28],[29] Bez vypsání tématu a přihlášení k němu nelze zápočet udělit.

4.11. Seminář k bakalářské/diplomové práci II si zapisují studující v okamžiku, kdy mají absolvovaný první diplomový seminář, nejpozději však v semestru, kdy plánují splnění všech předepsaných studijních povinností (viz 1.1. až 1.4.).[30]

4.12. Zápočet za Seminář k bakalářské/diplomové práci II získají studující od vedoucí(ho) práce za:

 • odevzdání pracovní (tzv. hrubé) verze závěrečné práce do příslušné složky odevzdávárny předmětu (semináře II) v IS MU v termínu stanoveném v termináři KMSŽ[31] pro daný semestr[32] a
 • splnění úkolů a požadavků definovaných vedoucí(m) v zadání závěrečné práce v IS MU.[33]

Hodnocení semináře (Z – započteno, N – nezapočteno) zapisují vedoucí práce studujícím nejpozději do 7 pracovních dní po stanoveném termínu odevzdání pracovní verze do odevzdávárny předmětu.

4.13. Studující se musí v semestru, ve kterém přistupují k SZZ (viz čl. 1.1. až 1.4.), prostřednictvím IS MU v termínu stanoveném v termináři KMSŽ přihlásit k těm částem SZZ, včetně obhajoby, které hodlají nebo musí v daném semestru absolvovat.[34]

4.14. Přihlášku k SZZ lze případně zrušit, a to nejpozději do termínu stanoveného v termináři KMSŽ pro odevzdání závěrečných prací na sekretariát a do archivu v IS MU.[35] Studující, který se odhlašuje, musí o tom e-mailem neprodleně informovat asistentku katedry. O odhlášení po stanoveném termínu lze požádat jen prostřednictvím písemné žádosti podané na sekretariát KMSŽ[36]. Neodhlášení a následná absence u SZZ bez důvodu a řádné omluvy[37] znamená propadnutí termínu a hodnocení F – nevyhovující.

4.15. Studující musí poté v termínu stanoveném v termináři KMSŽ pro daný semestr odevzdat do IS MU[38] a na sekretariát katedry definitivní verzi závěrečné práce v požadovaném formátu.[39] Základní rámec pravidel pro odevzdávání závěrečných prací definuje SZŘ MU v čl. 38 Zveřejňování, kontrola a archivace závěrečných prací.

4.16. Studující pak v termínu stanoveném v termináři KMSŽ pro daný semestr[40] dostanou posudky své závěrečné práce, sloužící jako podklad k její obhajobě.[41]

4.17. Studující potom ve státnicovém období daného semestru absolvují písemné SZZ předepsané pro jejich studijní program a obhajobu závěrečné práce.[42]

4.18. Výsledky a hodnocení (známky) písemné části SZZ jsou následně zveřejněny v IS MU. Výsledky a hodnocení (známky) obhajoby jsou vyhlášeny ústně vždy v den obhajoby na konci každého bloku obhajob.

 

V Brně dne 20. 10. 2016

 

 

[1] Výčet studijních povinností pro ten který studijní program a imatrikulační ročník najdete ve studijním katalogu v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU).

[2] Platí pro první, řádný pokus SZZ od jarního semestru 2013. Studující, kteří některou část SZZ opakují, se přihlašují už jen k opakované části, přičemž opakují všechny neúspěšné části najednou.

[3] Viz Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity (SZŘ MU) a Směrnice FSS č. 4/2013.

[4] Standardní doba studia je pro bakalářský studijní program definována počtem 6 semestrů a navazující magisterský program počtem 4 semestrů.

[5] Viz čl. 6, odst. 6 Směrnice FSS č. 4/2013 nebo Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity (SZŘ MU).

[6] Předměty ZURs100 Obhajoba bakalářské práce (jednooborové bakalářské studium), ZURs200 Obhajoba bakalářské práce (dvojoborové bakalářské studium) a ZURs300 Obhajoba diplomové práce (navazující magisterské studium).

[7] Každá část SZZ má svůj vlastní předmět ZURsxxx, do kterého v daném semestru zapisuje studující přihlášené k SZZ studijní oddělení, jakmile ověří splnění jejich studijních povinností.

[8] Předměty ZURs101 Teorie masové komunikace (jednooborové studium) a ZURs201 Teorie masové komunikace (dvojoborové studium).

[9] Předměty ZURs102 Praktická zkouška ze žurnalistiky (jednooborové studium) a ZURs202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) (dvojoborové studium).

[10] Platí pro imatrikulační ročníky 2014/2015 a předcházející. Pro imatrikulační ročníky 2015/2016 a následující budou vypsány v průběhu podzimního semestru 2016 nové předměty SZZ.

[11] Toto ustanovení platí pro všechny studující bez rozdílu, tedy pro ty přihlašující se poprvé i pro ty přihlašující se k některému opravnému pokusu. Od jarního semestru 2013 se lze přihlašovat k prvnímu, řádnému pokusu SZZ už jen jako k celku, nikoli k dílčím částem. Studující, kteří některou část SZZ opakují, se nadále přihlašují už jen k opakované části. Studující se řídí pokyny uvedenými v přihlašovacím balíku. Přihlašují se i studující s přerušeným (neaktivním) studiem.

[12] Pozor, neplést si s dřívějším termínem odevzdání pracovní (tzv. hrubé) verze závěrečné práce v rámci diplomového semináře – viz čl. 3, odst. 5 Směrnice FSS č. 4/2013.

[13] Formulář viz https://is.muni.cz/auth/do/fss/DKS/59742010/59779075/Univerzalni_zadost.doc.

[14] Definuje SZŘ MU.

[15] Rozpis místa a času konání jednotlivých částí SZZ včetně jmenných seznamů je zveřejněn do 3 pracovních dní  po termínu odevzdání závěrečných prací do IS MU (viz terminář katedry).

[16] Semináře nelze zapisovat současně, absolvování semináře I je prerekvizitou k zápisu semináře II. Ve studijním plánu je sice zápis semináře I doporučen v podzimním semestru, ale lze si ho samozřejmě zapisovat i v jarním semestru. Záleží vždy na individuální studijní strategii každého studujícího.

[17] Ekvivalentně se používá také označení školitel(ka).

[18] Pouze Seminář k bakalářské/diplomové práci I má v rozvrhu na úvod semestru společný výukový blok, v němž budou studující seznámeni se základními pravidly tvorby závěrečných prací.

[19] Přestože je stanoveno určité období od počátku semestru, dokdy si musí studující zapsaný v prvním diplomovém semináři vybrat téma a vedoucí(ho) své závěrečné práce, doporučujeme, aby s výběrem neotáleli a téma i vedoucí(ho) si předjednávali v předstihu, například už v semestru předcházejícím zápis do semináře, minimálně však už v období registrace předmětu.

[20] Studující, kteří seminář opakují, se do seminární skupiny své(ho) vedoucí(ho) přihlašují sami hned po zápisu do předmětu.

[21] Viz čl. 3, odst. 3 Směrnice FSS č. 4/2013 ze dne 6. 6. 2013. Podle tohoto předpisu musí studující sám oznámit vedoucímu katedry, že nemá vedoucí(ho) práce, do tří dnů po uplynutí termínu stanoveného katedrou.

[22] Rozpis témat závěrečných prací najdete v IS MU v sekci Studium/Rozpisy témat/Bakalářské práce nebo Studium/Rozpisy témat/Diplomové práce: https://is.muni.cz/auth/rozpis/?fakulta=1423. Pokud si studující vybere téma tímto způsobem (přihlášením k němu v IS MU), musí následně kontaktovat školitele, který téma vypsal a domluvit se na dalším postupu.

[23] Inspirací při vymýšlení vlastního tématu může být jak seznam vyhlášených témat, tak například seznam dosud obhájených závěrečných prací. Obojí lze najít v IS MU.

[24] Mohou to být akademičtí pracovníci – učitelé jiných kateder, fakult a univerzit; výjimečně pak erudovaní odborníci z praxe (např. externí učitelé katedry), pokud splní pravidla stanovená vědeckou radou FSS.

[25] O schválení externí(ho) vedoucí(ho) studující žádá prostřednictvím formuláře, který najde ve studijních materiálech diplomového semináře a který tam také po vyplnění vloží. O schválení či zamítnutí žádosti informuje žadatele vedoucí katedry e-mailem nejpozději do 7 dnů po uplynutí období pro výběr vedoucí(ho) práce.

[26] Viz čl. 3, odst. 4 Směrnice FSS č. 4/2013 ze dne 6. 6. 2013.

[27] Vedoucí práce může po studujících pro určité téma práce vyžadovat splnění předmětů potřebných pro získání určité odborné kompetence.

[28] Je povinností studujícího se k tématu přihlásit, jakmile ho vedoucí práce vypíše v rozpisu témat v IS MU.

[29] Pokud chce studující odevzdat závěrečnou práci v angličtině, musí také nejpozději k termínu udělení zápočtu o to požádat. Bližší informace v Pokynech pro vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce, kap. 6.

[30] Zápis druhého semináře nemusí časově bezprostředně navazovat na ukončení semináře prvního. Ovšem doporučujeme tuto návaznost, pokud tomu nic nebrání, respektovat.

[31] K tomuto termínu musí mít také studující v IS MU zapsáno definitivní zadání závěrečné práce. Toto definitivní zadání musí zcela určitě obsahovat konečný název závěrečné práce v českém/slovenském a anglickém jazyce. Nejpozději k tomuto termínu je také třeba požádat o případné nezveřejnění částí práce, které obsahují data a informace definované v SZŘ MU (viz čl. 38, odst. 1). Bližší informace v Pokynech pro vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce, kap. 6.

[32] Odevzdání pracovní (tzv. hrubé) verze rukopisu práce do příslušné odevzdávány předmětu je podmínkou nutnou, nikoli však postačující pro udělení zápočtu.

[33] Vedoucí může například stanovit jako podmínku pro udělení zápočtu dřívější termín odevzdání práce v určité fázi rozpracovanosti, než je termín odevzdání pracovní verze rukopisu do odevzdávárny předmětu.

[34] Toto ustanovení platí pro všechny studující bez rozdílu, tedy pro ty přihlašující se poprvé i pro ty přihlašující se k některému opravnému pokusu. Od jarního semestru 2013 se lze přihlašovat k prvnímu, řádnému pokusu SZZ už jen jako k celku, nikoli k dílčím částem. Studující, kteří některou část SZZ opakují, se nadále přihlašují už jen k opakované části. Studující se řídí pokyny uvedenými v přihlašovacím balíku. Přihlašují se i studující s přerušeným (neaktivním) studiem.

[35] Pozor, neplést si s dřívějším termínem odevzdání pracovní (tzv. hrubé) verze závěrečné práce v rámci diplomového semináře – viz čl. 3, odst. 5 Směrnice FSS č. 4/2013.

[36] Formulář viz https://is.muni.cz/auth/do/fss/DKS/59742010/59779075/Univerzalni_zadost.doc.

[37] Definuje SZŘ MU.

[38] Za odevzdání závěrečné práce do archivu v IS MU se považuje okamžik, kdy se v příslušné aplikaci zobrazí zelený text ARCHIV JE NAPLNĚN.

[39] Odevzdávaný formát práce (včetně možnosti volby jazyka práce či nezveřejnění některých částí práce) definují Pravidla pro vypracování závěrečných prací na KMSŽ, případně terminář KMSŽ pro daný semestr.

[40] Termín se odvozuje od data konání obhajoby, jeho stanovení definuje SZŘ MU.

[41] Posudky jsou vždy k dispozici v elektronické podobě v archivu závěrečné práce v IS MU.

[42] Rozpis místa a času konání jednotlivých částí SZZ včetně jmenných seznamů je zveřejněn do 3 pracovních dní  po termínu odevzdání závěrečných prací do IS MU (viz terminář katedry).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.